Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

ΝΕΟ

Ν. 4887/2022 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 €, εκ των οποίων 75.000.000 € αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα λοιπά 75.000.000 € αφορούν τα είδη ενίσχυσης επιχορήγησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027.
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 €,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
 • για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 250.000 €,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €,
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 €

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα κεφάλαια.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια:

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων)
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:
  • Φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
  • Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
  •  Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων:

 1. Να έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 2. Να έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ.
 3. Να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Εμπορική εταιρεία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
   Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
   (Α.Ε.Σ.)
  • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους που δεν τους έχει ανατεθεί
   η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν τους έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά
   σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους
   πόρους.
 4. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:
  • Σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων
  • Οι προβληματικές επιχειρήσεις
  • Που κατά τα δύο (2) τελευταία έτη έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική
   εγκατάσταση όπου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και αρνούνται να δεσμευθούν
   ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την εγκατάσταση για περίοδο δύο (2) ετών μετά την
   ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.
  • Που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για
   λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου,
   παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Έναρξη υποβολών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022 
Λήξη υποβολών: Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.