«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ημερομηνίες υποβολής:
Έναρξη: 22/02/2023 και ώρα 12:00

H Δράση θα παραμείνει ανοικτή 
μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
200.001€ έως και 1.000.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:
Έως 40% – έκτος από ειδικές περιπτώσεις που μπορείτε να δείτε παρακάτω

Προϋπολογισμός Δράσης
300.000.000€ 

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014,
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.
  • Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ημερομηνίες υποβολής:
Έναρξη: 22/02/2023 και ώρα 12:00

H Δράση θα παραμείνει ανοικτή 
μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
30.000€ έως και 200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:
Έως 40% 

Προϋπολογισμός Δράσης
400.000.000€

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
  • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.