Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΝΕΟ

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης. 

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση και αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ.


Ποιοι επιδοτούνται

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων / δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € , το οποίο καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ως εξής:

 1. 1η δόση ύψους 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας
 2. 2η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
 3. 3η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αν πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

 1. Να είστε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να έχετε δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στις 01-09-2021.
 2. Να έχετε γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955.
 3. Να είστε Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 4. Να κάνετε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.
 5. Να κάνετε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II.
 6. Να μην απασχολείστε ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 7. Να λειτουργήσετε νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης.
 8. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξετε πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 9. Να δηλώσετε ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 10. Να δεσμευτείτε με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσετε για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.
 11. Να δραστηριοποιηθείτε συστήνοντας επιχειρήσεις με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές.
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  • Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32)

ΔΕΝ εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών),

β) Franchise, shop in shop , δίκτυα πρακτόρευσης,.

γ) Συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.


Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη: 06/09/2021 ώρα 13:00

Λήξη: 15/11/2021 ώρα 15:00

 • Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που θα υπάρχει, η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική με βαθμολογούμενη διαδικασία συγκεκριμένων κριτηρίων.
 • Όλοι οι υποψήφιοι  που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν. 
 • Βάσει βαθμολογίας που θα προκύψει, θα εγκριθούν εκείνοι οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

Η ελάχιστη παράλειψη αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης. 


Αναλαμβάνουμε πλήρως και εξ’ ολοκλήρου:

 • την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών
 • την διαδικασία της ορθής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • την προετοιμασία και υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε άμεσα προσφορά μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.