ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2022

Νέο

Εγκρίθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος για το 2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σκοπός του παρόντος Αναπτυξιακού Νόμου είναι:
• η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
• ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
• η πράσινη μετάβαση
• η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
• η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και εισαγωγής νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
• η ενίσχυση απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
• η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
• η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας
• η ενίσχυση του τουρισμού
• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

 

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αναμένεται προκήρυξη για κάθε καθεστώς ενίσχυσης ξεχωριστά.

 

3. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
3. Νέο Επιχειρείν,
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια,
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
11. Μεγάλες επενδύσεις,
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
13. Επιχειρηματικότητα 360ο

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν επιδότηση στις παρακάτω κατηγορίες

 • Φορολογική απαλλαγή, δηλαδή απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.
 • Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου όπου προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για αγορά καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για περίοδο έως 7 έτη.
 • Επιδότηση κόστους νέων θέσεων εργασίας.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά την επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

 

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι:
Α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:
• εμπορική εταιρία
• συνεταιρισμός
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
• υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
• κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
• δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους                                                    

• ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Β) Δε θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος:

• επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf)
• οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ
• επιχειρήσεις οι οποίες κατά τα δυο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση

 1. έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
 2. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.

• επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

 

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α. Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού
1. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα
άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
2. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια,
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης
3. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
5. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,
Β. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
1. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Γ. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ
2. Δαπάνες εκκίνησης για νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης
4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ
5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
6. Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
7. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
8. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
9. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
10. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
11. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
14. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
15. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» 
2. Αγορά επίπλων, σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης, ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του
καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» 
3. Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεις
4. Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
5. Εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων

 

7.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

7.1. Προϋποθέσεις για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προίοντα και υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας


7.2. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.


7.3. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
• για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 €,
• για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
• για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 250.000 €,
• για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €,
• για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΑπασχολεί περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 50.000.000 €, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000 €
ΜΕΣΑΙΑΑπασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος από 50.000.000 €, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
ΜΙΚΡΗΑπασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 10.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΑπασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 2.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας

 

8. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

8.1 Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Σκοπός: η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό καθώς και την χρήση τεχνολογιών «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.2 Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Σκοπός: η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.3 Νέο Επιχειρείν

Σκοπός: η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

Δικαιούχοι: υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που α) δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με εξαίρεση την κατοχή μετοχών εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο (Χ.Α.Α.), β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και γ) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.

8.4 Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σκοπός: η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (), με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δικαιούχοι:  α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, β) μεγάλες επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

8.5 Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Σκοπός: η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.6 Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

Σκοπός: η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.7 Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Σκοπός: η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.8 Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Σκοπός: η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.9 Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Σκοπός: η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.10 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Σκοπός: η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.11 Μεγάλες επενδύσεις

Σκοπός: η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.12 Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Σκοπός: η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.

8.13 Επιχειρηματικότητα 360ο

Σκοπός: η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Δικαιούχοι: όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία 5.


ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-27

ΠεριφέρειαΜικρές Μεσαίες Μεγάλες 
Βόρειο Αιγαίο70,00%60,00%50,00%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη70,00%60,00%50,00%
Κεντρική Μακεδονία70,00%60,00%50,00%
Hπειρος70,00%60,00%50,00%
Δυτική Ελλάδα70,00%60,00%50,00%
Θεσσαλία70,00%60,00%50,00%
Ιόνια Νησιά60,00%50,00%40,00%
Δυτική Μακεδονία60,00%50,00%40,00%
Πελοπόννησος60,00%50,00%40,00%
Κρήτη60,00%50,00%40,00%
Στερεά Ελλάδα60,00%50,00%40,00%
Νότιο Αιγαίο50,00%40,00%30,00%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους45,00%35,00%25,00%
Δυτικός Τομέας Αθηνών35,00%25,00%15,00%

Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%.

Το μέγιστό ποσό ενίσχυσης καθορίζεται συνδυαστικά από το καθεστώς ενίσχυσης όπου εντάσσεται η επιχείρηση και την περιφέρεια όπου ανήκει.

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο όλες τις επιλέξιμες δραστηριότητες καθώς και τις εξαιρέσεις πατώντας ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων