ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΝΕΟ

Ν. 4887/2022 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 €, εκ των οποίων 75.000.000 € αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα λοιπά 75.000.000 € αφορούν τα είδη ενίσχυσης επιχορήγησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027.
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 €,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
 • για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 250.000 €,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €,
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 €

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα κεφάλαια.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων:

 1. Να έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 2. Να έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ.
 3. Να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Εμπορική εταιρεία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
   Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
   (Α.Ε.Σ.)
  • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους που δεν τους έχει ανατεθεί
   η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν τους έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά
   σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους
   πόρους.
 4. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:
  • Σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων
  • Οι προβληματικές επιχειρήσεις
  • Που κατά τα δύο (2) τελευταία έτη έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική
   εγκατάσταση όπου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και αρνούνται να δεσμευθούν
   ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την εγκατάσταση για περίοδο δύο (2) ετών μετά την
   ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.
  • Που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για
   λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου,
   παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Έναρξη υποβολών: Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022
Λήξη υποβολών: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων