ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθείμέχρι την 31/12/2013.

 

*Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης και τουρισμού.

 

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού από15.000€έως200.000 €,σε ποσοστό 40%.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεταικατά 10%.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σεείκοσι τέσσερις (24) μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

  • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  • η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
  • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
  • η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α.
  • η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
  • οι αμοιβές τρίτων.

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμααπαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.